Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 22. Luyện tập Tính chất của kim loại

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 22. Luyện tập Tính chất của kim loại Bài 5.97; 5.98 trang 48 SBT Hóa 12 5.97. Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ? A. NaCl, A1Cl3, ZnCl2. B. MgSO4, CuSO4, AgNO3 C. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 22. Luyện tập Tính chất của kim loạiRead More »

Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.15  Khử căn thức ở mẫu a) ({1 over {sqrt 2  + root 3 of 3 }})                      b) ({1 over {sqrt 2  + sqrt 3  + sqrt 5 …

Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.18 Hãy so sánh a) ({left( {{5 over 7}} right)^{ – {{sqrt 5 } over 2}}}) và 1  b) ({2^{ – sqrt {12} }}) và ({left( {{1 over 2}} right)^{2,5}}) c) ({3^{ – sqrt 2 }}) và 1              …

Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 3; 4: Lôgarit, lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 3; 4: Lôgarit, lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.33 Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai ? a) ({log _pi }1 = 0)                        …

Bài 3; 4: Lôgarit, lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 5; 6: Hàm số mũ , hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 5; 6: Hàm số mũ , hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.67 Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm số nào là đồng biến, hàm số nào là nghịch biến trên tập xác định của nó ? …

Bài 5; 6: Hàm số mũ , hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.93 Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau: a) (4{log _9}x + {log _x}3 = 3)                                           b) ({log _x}2 – {log _4}x + {7 over 6} = 0)                                                c) ({{1 + {{log }_3}x} over {1 …

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.119 Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau: a) (y = log left( {{x^2} – 3x + 2} right))                                        b) (y = sqrt {{{log }_{0,8}}{{2x + 1} over {x + 5}} – 2} )                                             c) (y = …

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Câu 2.126. a) Nếu ({a^{{3 over 4}}} > {a^{{4 over 5}}}) và ({log _b}{1 over 2} < {log _b}{2 over 3}) thì (A) a > 1, b > 1          …

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 1.112 Giải các hệ phương trình sau: a)(left{ matrix{ x + y = 11 hfill cr{log _2}x + {log _2}y = 1 + {log _2}15 hfill cr}  right.)                                  b) (left{ matrix{ log ({x^2} + {y^2}) = 1 + …

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 23. Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 23. Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn Bài 5.116, 5.117, 5.118 trang 52 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 5.116. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 23. Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mònRead More »