Giải bài tập Hóa học lớp 11

Giải Hóa lớp 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Giải Hóa lớp 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ Giải Hóa lớp 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC? Lời giải: Tích …

Giải Hóa lớp 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơRead More »

Giải Hóa lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải Hóa lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Giải Hóa lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Bài 1 (trang 20 SGK Hóa 11): Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung …

Giải Hóa lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liRead More »

Giải Hóa lớp 11 Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải Hóa lớp 11 Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Giải Hóa lớp 11 Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Bài 1 (trang 22 SGK Hóa 11): …

Giải Hóa lớp 11 Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liRead More »

Giải Hóa lớp 11 Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải Hóa lớp 11 Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Giải Hóa lớp 11 Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa …

Giải Hóa lớp 11 Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liRead More »