Giải bài tập Sinh học lớp 12

Giải Sinh lớp 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Giải Sinh lớp 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Giải Sinh lớp 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bài 1 (trang 10 SGK Sinh 12): Gen là gì? Cho ví dụ minh họa. Lời giải: Gen là một đoạn của phân …

Giải Sinh lớp 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNRead More »

Giải Sinh lớp 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Giải Sinh lớp 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen Giải Sinh lớp 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen Bài 1 (trang 18 SGK Sinh học 12): Thế nào là điều hòa hoạt động gen? Lời giải: Khái niệm điều hòa hoạt động của gen: Điều hòa hoạt động gen là quá …

Giải Sinh lớp 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động genRead More »

Giải Sinh lớp 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Giải Sinh lớp 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Giải Sinh lớp 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Bài 1 (trang 26 SGK Sinh học 12): Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân …

Giải Sinh lớp 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểRead More »

Giải Sinh lớp 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Giải Sinh lớp 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Giải Sinh lớp 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Bài 1 (trang 30 SGK Sinh học 12): Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng. Lời giải: * …

Giải Sinh lớp 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thểRead More »

Giải Sinh lớp 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Giải Sinh lớp 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li Giải Sinh lớp 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li Bài 1 (trang 36 SGK Sinh học 12): Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, …

Giải Sinh lớp 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân liRead More »

Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập Bài 1 (trang 41 SGK Sinh học 12): Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Lời giải: Điều …

Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lậpRead More »

Giải Sinh lớp 12 Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Giải Sinh lớp 12 Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Giải Sinh lớp 12 Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Bài 1 (trang 45 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và …

Giải Sinh lớp 12 Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của genRead More »