GBT anh 6 moi

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 1: My new school

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 1: My new school 4.8 (96%) 380 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 1: My new school Từ vựng Unit 1 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 1: My new schoolRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 2: My home

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 2: My home 2.33 (46.67%) 3 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 2: My home Từ vựng Unit 2 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 2: My homeRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 3: My friends

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 3: My friends 4.8 (96%) 380 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 3: My friends Từ vựng Unit 3 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 3: My friendsRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) 3.92 (78.33%) 12 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) LANGUAGE (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) PRONUNCIATION(PHÁT ÂM) 1. Odd one out. Which underlined part is pronounced differently in each line? …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3)Read More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood 4.8 (96%) 380 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood Từ vựng Unit 4 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhoodRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 5: Natural wonders of the world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 5: Natural wonders of the world 1 (20%) 1 vote Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 5: Natural wonders of the world Từ vựng Unit 5 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 5: Natural wonders of the worldRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holiday

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holiday Từ vựng Unit 6 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 6:Our tet holiday. Từ mới Từ loại Phiên âm nghĩa Peach blossom n /pi:t∫ …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holidayRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6) 4 (80%) 3 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6) Language 1. Read these tongue twisters. (Đọc những nhóm từ khó phát âm.) 1. A cheap ship trip. 2. Mr Tongue Twister will list the best forests to …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6)Read More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television 4.8 (96.01%) 381 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television Từ vựng Unit 7 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 7:Television. Từ …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: TelevisionRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9) 2.33 (46.67%) 3 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9) Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) 1. Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group? (Tìm …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9)Read More »